Vývoj a výskum - Zefektívnenie a inovácia výrobného procesu

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Program rozvoja vidieka SR: 2014-2020

Názov projektu:

Zefektívnenie a inovácia výrobného procesu pekárne KOPEK plus s. r. o.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti výroby inštaláciou fotovoltických panelov vo výrobnom areáli prijímateľa a zavádzanie inovatívnych technológií, ktoré umožnia zefektívnenie výrobného procesu prijímateľa, prispejú k vyššej kvalite výrobkov a k ekologizácii výroby. Projekt je zameraný na zníženie spotreby elektrickej energie a obstaranie technológie, ktorá umožní výrobu produktov efektívne, kvalitne a v súlade s výsledkami výskumu v oblasti potravinárskych strojov a technológií. Ďalším prínosom predkladaného projektu pre prijímateľa bude optimalizácia dodávateľsko-odberateľských vzťahov a logistiky v záujme znižovania uhlíkovej stopy. U prijímateľa dôjde k inovácii výrobného procesu, k obstaraniu úžitkového dodávkového vozidla s chladiarenskou nadstavbou do 3,5 t a k osadeniu fotovoltaických panelov pre zabezpečenie výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu. Cieľom projektu je aj rozvoj a rast prijímateľa, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb. Zavedenie inovatívnej technológie bude mať takto pozitívny dopad na hospodárske výsledky prijímateľa, čo umožní ďalšie investície do jeho rozvoja a zvyšovania konkurencieschopnosti.

 

Zefektívnenie a inovácia výrobného procesu