Vývoj a výskum - Nákup inovatívnych technológií

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Nákup inovatívnych technológií do pekárne

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie

Operacny program

Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Bernolákova 46, 020 01 Dolné Kočkovce

Názov projektu: Nákup inovatívnych technológií do pekárne

Stručný opis projektu: Vďaka finančnému príspevku EÚ spoločnosť KOPEK plus s.r.o. obstarala vysoko inovatívnu, výkonnú a ekonomicky efektívnu technológiu do pekárne, ktorá spoločnosti umožnila zvýšenie jej konkurencieschopnosti, kvality výrobkov, ako aj zefektívnenie výroby zavedením nových inovatívnych výrobných postupov a v dôsledku toho aj zlepšenie postavenia najmä na domácich, ako aj zahraničných trhoch.

Názov a sídlo prijímateľa: KOPEK plus s.r.o., Bernolákova 46, 020 01 Dolné Kočkovce

Dátum začatia realizácie projektu: 11/2009

Dátum ukončenia realizácie projektu: 03/2013

Výška poskytnutého príspevku: 175.104,- €

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast